І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Резервации /записвания/.

1.1. Записванията за пътуванията с Ар eнд Би Адвентчър ООД се извършват по електронен път чрез сайта: kids.bikearea.org или tours.bikearea.org или на имейл: bikearea@gmail.com.
1.2. Записването се извършва срещу внасяне на цялата стойност на програмата по банков път след потвърждаването ѝ от ТУРОПЕРАТОРА и изпращане от негова страна на покана за плащане с насоки за извършването му.
При неспазване на т. 1.2. в двуседмичен срок от изпращането на покана за плащане, записването се счита за недействително от ТУРОПЕРАТОРА.

2. Необходими документи и формалности.
За лица под 18 год. родителят/настойникът подписва Декларация за съгласие и Медицински формуляр, удостоверяващи съгласие за включване в програмата и здравословно състояние на детето, включително минали заболявания и прилагано медикаментозно лечение, ако има такова. Родителят/настойникът е отговорен за верността на предоставената информация и носи пълна отговорност за последствията от недостоверни данни, посочени в документите.

ІІ. ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРОМЕНИ

1.Общата /пакетна/ цена е калкулирана на база на: такси за настаняване, водачески услуги, хранене, входни такси за някои туристически забележителности, наем на екипировка и др.

2.Промени.
При възникване на извънредни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи промени в някоя от съществуващите клаузи на договора – промяна на цена, промяна на програма, изцяло анулиране на програмата и други.

В този случай КЛИЕНТЪТ има право:

а/ да приеме промените;
б/да закупи друга програма от ТУРОПЕРАТОРА;
в/да се откаже от договора, без да дължи неустойка, ако не са направени предварителни плащания от страна на ТУРОПЕРАТОРА към трети лица. Ако такива плащания са направени от ТУРОПЕРАТОРА, съответната сума се удържа от платената от КЛИЕНТА сума;
г/възстановяването на пълната сума или разликата след удържане на направени предварителни разходи от страна на ТУРОПЕРАТОРА се извършва в рамките на 10 работни дни от прекратяването на договорните отношения.

ІII. АНУЛАЦИИ
КЛИЕНТЪТ може да се откаже от договора като анулацията се прави лично при следните условия:
– при отказ повече от 30 дни преди началната дата на програмата, се възстановява 100% от внесената сума;
– при отказ от 15 до 30 дни преди началната дата на програмата, се възстановява 75% от внесената сума;
– при отказ от 8 до 14 дни преди началната дата на програмата, се възстановява 50% от внесената сума;
– при отказ от началната дата на програмата до 7 дни преди нея, сумата не се възстановява.

При отказ от участие КЛИЕНТЪТ може да преотстъпи на друго лице закупената програма не по-късно от 15 дни преди началото ѝ.
Крайният срок за информиране на КЛИЕНТА, когато минималният брой участници не е набран, е 7 дни преди началната дата на програмата. В този срок ТУРОПЕРАТОРЪТ връща заплатената до момента сума или издава на КЛИЕНТА ваучер на същата стойност за друго събитие, организирано от ТУРОПЕРАТОРА;
При невъзможност за включване в програмата поради възникнали здравословни причини, внесената сума се възстановява след предоставяне на епикриза или медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на участника. Документите следва да бъдат предоставени на ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 7 работни дни след диагностицирането. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови внесената сума до 10 работни дни след получаването на документите от КЛИЕНТА.

IV. РЕКЛАМАЦИИ
1. КЛИЕНТЪТ следва да уведоми незабавно на място ТУРОПЕРАТОРА за всяко неточно изпълнение на договора. Уведомлението трябва да бъде направено в писмена форма, включително чрез електронна поща. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен в най-кратък срок от подаване на рекламация да предприеме необходимите мерки за удовлетворяване исканията на клиента.
2. Ако това се окаже невъзможно и КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен в своите искания, то той трябва да изиска от представител на ТУРОПЕРАТОРА съставянето на констативен протокол с неполучените услуги, или заниженото им качество, подписан от двете страни. При липса на такъв протокол, ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира благоприятен изход на направената рекламация.
3. Направеният протокол се представя лично на ТУРОПЕРАТОРА или се изпраща по пощата с обратна разписка, най-късно в 3-дневен срок след приключване на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да даде писмен отговор по направената рекламация в едномесечен срок от получаването ѝ.

V. ОТГОВОРНОСТ
ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за изпълнението на условията по договора. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на потребителя от туроператора при неизпълнение – цялостно и частично на съответната програма, не може да надхвърля еднократния размер на стойността на заплатените услуги.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, или непреодолима сила или непредвидимо събитие.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти и не възстановява сумата за пътуването, както и направените от него разходи за връщането му.
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията, породени от неспазване на законите на дадена държава от страна на туриста, независимо дали той е запознат с тях или не.
При неспазване на условията на програмата, нарушаване на реда, моралните и етични норми ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прекрати едностранно участието на КЛИЕНТА в програмата, като в този случай не дължи неустойка за това.

VІ. ЗАСТРАХОВКИ
В цената на пътуването е включена задължителна застраховка “Злополука” със застрахователно покритие от 1000 лв. с включени завишения и 2000 лв. без завишения.
ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка съгласно член 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността й за причинени вреди, вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на „Отговорност на туроператора“ № 03700100001049 , валидна до 24ч. на 07.08.2020 г. на ЗД ЕВРОИНС АД

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Всички възникнали спорове се решават на добра воля. В противен случай – съгласно законовите разпоредби на Република България.